fbpx

REGULAMIN

Właścicielem i Administratorem  Sklepu Internetowego grzane.pl jest:

Tablitek PRO

ul. Gen. Maczka 12, 35-234 Rzeszów

NIP: 813-295-97-26

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej: 14840T prowadzony przez Prezydenta m. Rzeszowa

Tel.: (17) 862 77 27

Sklep znajdujący się pod adresem grzane.pl prowadzony jest przez firmę Tablitek PRO – Marcin Iżela

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 1
Słownik pojęć

1.    Sprzedawca – Marcin Iżela, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Tablitek Pro – Marcin Iżela, ul. Gen. Maczka 12, 35-234 Rzeszów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 8132959726, REGON 180514274.
2.    Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną grzane.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
3.    Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
4.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5.    Regulamin – niniejszy regulamin.
6.    Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
7.    Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
8.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2
Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2.    Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3.    Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
4.    Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail (marcin@grzane.pl), telefonicznie pod numerami 17 862 77 27, 17 86 22 533 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00) i 17 862 00 17 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00) oraz pisemnie listem na adres Sprzedawcy.
5.    Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
6.    Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
7.    Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
8.    Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
9.    Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10.    Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
11.    W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania zarejestrowanego Kupującego do Sklepu.
12.    Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§ 3
Składanie Zamówień

1.    Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
2.    W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj do koszyka”, a następnie wybrać zakładkę „Złóż zamówienie” i postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Wyślij zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3.    Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:
1)    niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia,
2)    w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
4.    Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
5.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
1)    przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 60 2490 0005 0000 4500 9465 1704 (Alior Bank),
2)    gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) do rąk kuriera lub pracownika Poczty Polskiej lub przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy – wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
6.    Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonego zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
7.    Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki znajdują się w formularzu składania Zamówienia, zakładce „Koszty dostawy” i są uwidaczniane w momencie finalizowania Zamówienia. Koszty przesyłki doliczane są do każdego Zamówienia i są ponoszone przez Kupującego.
8.    Koszty wysyłki różnią się w zależności od wybranego sposobu dostawy.

§ 4
Realizacja Zamówień

1.    Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
2.    W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
3.    Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
4.    Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Przybliżony czas realizacji Zamówienia (przygotowania do wysłania) wynosi od 2 do 10  dni roboczych.
5.    Towar dostarczany jest Kupującemu w ciągu 2-4 dni roboczych (przesyłka kurierska) bądź w ciągu 2-7 dni roboczych (Poczta Polska). Termin ten liczony jest od dnia nadania przesyłki przez Sprzedawcę.
6.    W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.
7.    Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
8.    Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
9.    Sprzedawca realizuje wysyłkę zamówionych Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej. Możliwy jest też odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
10.    Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
11.    Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5
Rękojmia i gwarancja

1.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2.    Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3.    Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres siedziby Sprzedawcy lub e-mailem na adres: marcin@grzane.pl.
4.    Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
5.    Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
6.    W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
7.    Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
8.    Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
9.    W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
10.    Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
11.    Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
12.    Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

§ 6
Odstąpienie od umowy

1.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.    Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
3.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
4.    W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
7.    Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
8.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
10.    Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności

1.    Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2.    Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.    Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.
4.    Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
6.    Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

§ 8
Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2.    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
3.    Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.grzane.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 2018 r.
4.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
1)    udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
2)    przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
3)    dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: marcin@grzane.pl

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować na e-mail: marcin@grzane.pl